لنیات_آشوراده_گلستان

کارخانه لبنیات آشوراده گلستان در سال 1394 با وسعتی به میزان ……. متر مربع افتتاح شده و در زمینه تولید محصولات پودری (شیرخشک، لبنیات و آب پنیر) فعالیت می کند.

این کارخانه باعث تولید اشتغال مستقیم برای ….. نفر و غیر مستقیم برای …. نفر در استان گلستان و سراسر کشور شده است.

تنوع محصولات این کارخانه لبنیات در …. تعداد