شرکت تعاونی برتر استان در سیزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتردر سال 1397

واحد صنعتی کوچک برتر استان در سال 1398

تعاونی برتر استانی در پانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر

لوح تقدیر از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در سال 1402

تعاونی شایسته برتر استانی در هجدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر سال 1402

واحد نمونه صنایع غذایی استان گلستان در  سال 1397

واحدهای تولیدی فعال در روز جهانی غذا در سال 1396